مهندس جعفرزاده نماینده مردم رشت از میز خدمت اداره کل تامین اجتماعی استان بازدید نمود

نماینده مردم شریف رشت در مجلس شورای اسلامی :
میز خدمت در هر اداره ، ویترین آن دستگاه تلقی میگردد .