سنگر سند راهبردی اقتصاد مقاومتی در برابر تحریم ها

اقتصاد مقاومتی که از دوواژه شکل گرفته در کنارهم بسیار گسترده است. اگرچه اقتصاد واژه ای با محتوای معنوی نیست و با شنیدن آن ذهن به سمت مال و منال دنیایی سوق می یابد اما مقاومت واژه ای مقدس است که افکاررا از مسائل دنیایی به دورمی کند حال این دوکه درمعنا و فرم همگون نیستند فعالیت و کار ارزشی را شکل می دهند.