یادداشت / مسئولیت انسانی برای شکست کرونا

ویروس کرونا به تمام ابعاد زندگی بشرتاثیرگذاشته و پذیرش این شرایط برای قشرمختلف مردم سخت است اما ناگزیرهستیم که با همدلی و رعایت کامل پروتکل های بهداشتی درعدم افزایش این همه گیری قدم برداریم.

یادداشت / چالش آسیب های اجتماعی در دهکده جهانی

درکشور ایران سنت ها ،مذهب و دین با رفتارهای اجتماعی و خانوادگی به هم آمیخته است و این مسئله را می توان در برخی ازاستانهایی که قومی و گروهی زندگی می کنند بیشتر مشاهده کرد آنگونه که درعشایر ایران رعایت آداب ،سنن و دین اولین و مهمترین مرحله در پذیرش رفتارهای اجتماعی افراد است.

یادداشت /گردشگر جنگی تربیت کنیم!!

همه ما زمان که از تکاپو وتلاش های روزمره خود فارغ می شویم اوقاتی را برای آرامش روح ، روان و جسم خود قرار می دهیم . ایرانی‌ها انسانهایی برون‌گرا هستند. در دامن طبیعت فرش می‌گسترانند و ساعت ها کنار چشمه وقت سپری می کنند .

سنگر سند راهبردی اقتصاد مقاومتی در برابر تحریم ها

اقتصاد مقاومتی که از دوواژه شکل گرفته در کنارهم بسیار گسترده است. اگرچه اقتصاد واژه ای با محتوای معنوی نیست و با شنیدن آن ذهن به سمت مال و منال دنیایی سوق می یابد اما مقاومت واژه ای مقدس است که افکاررا از مسائل دنیایی به دورمی کند حال این دوکه درمعنا و فرم همگون نیستند فعالیت و کار ارزشی را شکل می دهند.