|آرشیو خبرها

رنج فومن از قدرت طلبی مسوولان
خط قرمز

رنج فومن از قدرت طلبی مسوولان

23/دی/1400

یک دهه است که فشارهای اقتصادی بیشترین تاثیرمنفی خود را برابعاد مختلف جامعه ایران گذاشته و درچند سال اخیر پتک تحریم براقتصاد ایران بیشترین بوده و دربرخی از بخش ها اقتصاد فلج شده است .

یادداشت / مسئولیت انسانی برای شکست کرونا

یادداشت / مسئولیت انسانی برای شکست کرونا

28/اسفند/1399

ویروس کرونا به تمام ابعاد زندگی بشرتاثیرگذاشته و پذیرش این شرایط برای قشرمختلف مردم سخت است اما ناگزیرهستیم که با همدلی و رعایت کامل پروتکل های بهداشتی درعدم افزایش این همه گیری قدم برداریم.

یادداشت / چالش آسیب های اجتماعی در دهکده جهانی

یادداشت / چالش آسیب های اجتماعی در دهکده جهانی

23/آبان/1399

درکشور ایران سنت ها ،مذهب و دین با رفتارهای اجتماعی و خانوادگی به هم آمیخته است و این مسئله را می توان در برخی ازاستانهایی که قومی و گروهی زندگی می کنند بیشتر مشاهده کرد آنگونه که درعشایر ایران رعایت آداب ،سنن و دین اولین و مهمترین مرحله در پذیرش رفتارهای اجتماعی افراد است.