یادداشت /گردشگر جنگی تربیت کنیم!!

همه ما زمان که از تکاپو وتلاش های روزمره خود فارغ می شویم اوقاتی را برای آرامش روح ، روان و جسم خود قرار می دهیم . ایرانی‌ها انسانهایی برون‌گرا هستند. در دامن طبیعت فرش می‌گسترانند و ساعت ها کنار چشمه وقت سپری می کنند .

سنگر سند راهبردی اقتصاد مقاومتی در برابر تحریم ها

اقتصاد مقاومتی که از دوواژه شکل گرفته در کنارهم بسیار گسترده است. اگرچه اقتصاد واژه ای با محتوای معنوی نیست و با شنیدن آن ذهن به سمت مال و منال دنیایی سوق می یابد اما مقاومت واژه ای مقدس است که افکاررا از مسائل دنیایی به دورمی کند حال این دوکه درمعنا و فرم همگون نیستند فعالیت و کار ارزشی را شکل می دهند.