|آرشیو خبرها

کارزار رسانه ای پیشگیری از اعتیاد درفومن

کارزار رسانه ای پیشگیری از اعتیاد درفومن

5/تیر/1401

کارزار رسانه ای پیشگیری و مبارزه با مصرف مواد مخدر و آگاه سازی خانواده ها و گردشگران از عوارض اعتیاد بویژه ماده مخدر گل و شیشه در منطقه توریستی قلعه رودخان شهرستان فومن برگزار شد.